Praksis må endres fra dag én på flere områder, og vedtekter og ordensregler må endres i løpet av 2018. Styret er ansvarlig for at det skjer. 

I løpet av 2018 må alle styrer i sameier:

  • Sette seg inn i reglene i ny eierseksjonslov
  • Gjennomgå og eventuelt endre vedtektene 
  • Gjennomgå og eventuelt endre husordensreglene
  • Foreta tilpasning til nye regler om handikapplasser 
  • Foreta tilpasning til nye regler om ladeplasser for elbil 
  • Vurdere om man skal fortsette med årsberetning 
  • Endre praksis som er i strid med dem mye loven 

Sette seg inn i reglene 

Styret er ansvarlig for at sameiet drives i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. For å være i stand til å drive sameiet i samsvar med eierseksjonsloven er styret nødt til å sette seg inn i den nye loven. Den finner du her

Nye vedtekter og husordensregler

Styret må gjennomgå sameiets vedtekter for å finne ut om det er bestemmelser som er i strid med den nye eierseksjonsloven. Vedtektene må i tilfelle endres innen utløpet av 2018. I mange tilfeller vil det være fornuftig med helt nye vedtekter som språklig er tilpasset den nye loven. Sameiermøte skifter for eksempel navn til årsmøte. Hvis man lager nye vedtekter er det viktig å ikke endre mer enn det man har lov til. Noen bestemmelser krever nemlig samtykke fra hver enkelt sameier før man kan endre dem. 

En tilsvarende gjennomgang bør tas av husordensreglene

Boligbyggelagene som er medlemmer i NBBL har forslag til vedtekter og husordensregler tilpasset den nye loven. 

Foreta tilpasning til nye regler om handikapplasser

Dersom sameiet har parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne må man sørge for å få på plass en vedtektsbestemmelse om at de som har behov for plassen skal kunne disponere den mot å stille sin egen plass til disposisjon. Dette gjelder selv om plassen er privat og en tilleggsdel til en seksjon som eier har betalt for. Vedtekten må registrerer i Foretaksregisteret og kommunen har vetorett mot at den endres. 

Foreta tilpasning til nye regler om ladeplasser for elbil 

Fra 1.1.2018 kan ikke styret si nei til en seksjonseier som ønsker å etablere et ladepunkt for elbil eller ladbar hybrid med mindre styret har en saklig grunn til å avslå søknaden. Bestemmelsen gjelder uavhengig av om ladepunktet skal etableres på en privat parkeringsplass i sameiet eller en parkeringpslass som er på fellesarealet. Bestemmelsen gir ikke sameiet noen plikt til å betale for etableringen av ladeplassen. 

Vurdere om man skal fortsette med årsberetning

Samtidig med at den nye eierseksjonsloven trer i kraft endres regnskapsloven. Det blir ikke lengre noen plikt å ha årsberetning fra styret i sameiet. Selv om lovgivningen ikke stiller krav om det lengre, kan det være fornuftig å fortsette med årsberetning eller en eller annen form for årlig informasjon fra styret om aktiviteten i sameiet det siste året. Dette blir det imidlertid opp til styret å ta stilling til. 

Endre praksis som er i strid med dem nye loven 

Styret bær vurdere om man har en praksis i sameiet som er i strid med den nye loven. Etter den nye eierseksjonsloven er det for eksempel slik at sameiet er ansvarlig for å skifte ut vinduer og ytterdører til boligen. Dersom man har en annen praksis må man foreta en tilpasning.