Rettigheter og plikter

Medlemmenes rettigheter og plikter i Arendal Boligbyggelag


1. Hvem kan bli medlem?

I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andre i boligbyggelaget. Medlemskap brukes som betegnelse på andel i boligbyggelaget.

1.1.  Boligbyggelaget er alltid åpent for nye medlemmer. Søknad om å bli medlem skal være skriftlig. Søknad kan avslås når det er saklig grunn til det.

1.2.  Fysiske personer, uansett alder, kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Ingen fysisk person kan ha mer enn et medlemskap i boligbyggelaget.

1.3. Juridiske personer (bedrifter, organisasjoner mv) kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Juridiske personer må ha minst like mange medlemskap som eierandeler i tilknyttede borettslag. Boligbyggelaget avgjør i hvilken grad juridiske personer kan eget medlemskap som ikke er knyttet til andel i et tilknyttet borettslag. Ved innmelding kreves det at organisasjonsnummer oppgis.

1.4. Andelsbeløpet og eventuelt årskontingent for innmeldingsåret må være innbetalt før søknad om å bli medlem behandlet. Ved avslag betales andelsbeløpet og årskontingenten tilbake.

1.5.  Ingen kan eie et medlemskap sammen. Har flere ervervet et medlemskap ved arv, kan rettigheter ikke utøves før boligbyggelaget har fått beskjed om hvem som skal stå som medlem og medlemskap er overført etter disse reglene. 
Denne bestemmelsen gjelder ikke for medlemskap ervervet i fellesskap før lov om boligbygelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft.

1.6.  Når medlemskap er innført i andreierboken, skal boligbyggelaget gi medlem melding om dette. Meldingen skal være datert og opplyse om det som er innført om medlemmet. 
Medlemmene plikter å gi boligbyggelaget melding om adresseendringer. 

1.7.  Ved sameie i andel i et tilknyttet borettslag må samtlige sameiere være medlemmer i boligbyggelaget. For andel ervervet før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft gjelder ikke dette vilkåret.


2. Overføring av medlemskap

2.1.  Et medlemskap i boligbyggelaget kan ikke overføre uten boligbyggelagets samtykke.

2.2. Samtykke krever ikke når et medlemskap overdras til:
- medlemmers ektefelle
- medlemmer eller ektefelles slektning i rett- opp eller nedstigende linje
- medlemmer eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
- medlemmer eller ektefellens søsken 
- noen som i de to siste. årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. 

Samtykke krever heller ikke dersom medlemskapet går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

2.3.  Eier medlem også en andel i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i borettslaget. 
Dersom flere eierandeler i borettslaget sammen er kun et av samme medlemskap knyttet til andelen i borettslaget på denne måten. Medlemskapet med lengst ansiennitet regnes som knyttet opp til andelen hvis det ikke godtgjøres at andelen i borettslaget ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet. Ved overføring av medlemskap som ikke er knyttet til andelen i borettslaget må de overføre sitt medlemskap tegne nytt medlemskap i boligbyggelaget.

2.4.  Et medlem som får overført til seg et annet medlemskap i boligbyggelaget med lengre ansiennitet enn ansiennitetsmedlemmet selv har, kan uten samtidig overdragelse av boligmedlemskapet i boligbyggelaget er knyttet til, overdra medlemskapet som har kortest ansiennitet etter reglene i pkt.2.2. Det nye medlemskapet knyttes til andelen i borettslaget.

2.5. Når et medlemskap ønskes overført, skal det straks sendes skriftlig melding til boligbyggelaget. Melding skal sendes selv om samtykke til overføring av medlemskapet er ikke nødvendig.

2.6. Overføringen av medlemskapet får virkning fra tidspunktet melding om overføring er kommet fram til boligbyggelaget.


3. Utmelding og utelukking

3.1. Et medlem kan uten forhåndsvarsel skriftlig melde seg ut av boligbyggelaget.

3.2. Boligbyggelaget kan utelukke et medlem som har håndtert til skade for laget, eller som ikke lenger fyller vilkår i vedtektene for å være medlem. Vedtak om utelukking skal fattes av boligbyggelagets styre og medlem skal få skriftlig melding med opplysning om utelukkingen og om at han innen tretti dager etter at han mottok meldingen kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling i laget.

3.3. Et medlem som også er andre i et tilknyttet borettslag, kan ikke melde seg ut eller bli utelukket fra laget.

3.4. Et medlem som melder seg ut eller blir utelukket fra laget får ikke tilbake innbetalt andelsbeløp eller årskontingent.

3.5. Ved utmelding eller utelukking bortfaller opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding i boligbyggelaget.

3.6. For medlemmer med mer enn ett års kontingentrestanse, kan utsendelse av medlemsbladet stanses.

3.7. Medlemmer med mer enn tre års kontingentrestanse anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap. Den opparbeidede ansienniteten bortfaller og medlemmene kan utelukkes fra boligbyggelaget.

3.8. Medlemmer som har mindre enn tre års kontingentrestanse kan betale restansen og beholde sin ansiennitet.


4. Ansiennitetsberegning

4.1. Ansiennitet regnes fra datoen boligbyggelaget mottar betaling for medlemskapet.

4.2. Den som får medlemskapet overført får ikke ansiennitet fra før sin egen fødselsdato.

4.3. Ved tildeling/kjøp av ny bolig kan ansiennitet helt eller delvis bortfalle for alltid eller for en viss tid (suspenderes). 

Boligbyggelaget fastsetter dette på bakgrunn av ansiennitet som var nødvendig for å bli tildelt bolig i det enkelte prosjekt.

4.4. Ansiennitet bortfaller ikke ved kjøp av bolig i annenhåndsmarkedet (bruktbolig). 

4.5. Ansiennitet bortfaller når en andel i et tilknyttet borettslag overføres etter bestemmelsen i borettslagsloven § 4-12 uten at medlemskapet i boligbyggelaget samtidig overføres.

4.6. Når ansiennitet bortfaller etter reglene ovenfor, skal det fastsettes en ny ansiennitetsdato for medlem. Ny ansiennitet opparbeides fra og med den nye ansiennitetsdato.

4.7. Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig har ansiennitet fra samme dato, avgjøres ansiennitetsrekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning.


5. Årskontingent

5.1. Medlemmene betaler årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling ved innmelding.

5.2. For medlemskap som blir tegnet i løpet av årets siste kvartal, kreves det at det ikke er kontingent for vedkommende kalenderår.

5.3. Årskontingenten forfaller til betaling en gang i året.

5.4. Årskontingenten for boende medlemmer betales av borettslaget. Som boende medlem regnes etter disse regler som pr 1/1 i kalenderåret er andre i tilknyttet borettslag.
Når flere medlemmer i boligbyggelaget eier en borettslagsandel sammen, skal borettslaget betale årskontingent for alle medlemskapene som er knyttet til andelen i borettslaget. Årskontingenten for medlemskapet som ikke er knyttet til andelen faktureres medlemmene.

5.5. Juridiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en årskontingent pr medlemskap.

5.6. Et medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra opphold til ikke-boende, betaler først kontingent som ikke-boende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.7. Et medlem som i løpet av et kalenderår flytter inn i bolig i borettslag under oppføring, betaler kontingent som boende fra påfølgende kalenderår.


6. Tildeling og salg av nye boliger

6.1. Nye boligprosjekter skal kunngjøres for medlemmene. Det skal angis først for medlemmene til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

6.2. Boligene fordeles basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være a jour med kontingentbetalingen ved tildelingen, jfr. pkt.5.

6.3. Ved tildeling av mer enn en bolig til samme juridiske medlem i et prosjekt, fordeler boligbyggelaget disse som et representativt utvalg.

6.4. Etter tildeling kan boligbyggelaget selge ikke tildelte boliger uavhengig av ansiennitet.

6.5. Boligbyggelaget kan fravike reglene i kapittel 6 ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

6.6. Fysiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget, kan bare eie en bolig i tilknyttede borettslag. Dette gjelder også ved erverv av brukte boliger. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et tilknyttet borettslag før man har solgt den bolig man allerede fra før måtte ha i et tilknyttet borettslag. Boligbyggelaget kan i slike tilfeller kreve at det blir inngitt salgsoppdrag for en av boligene innen seks måneder etter overtagelse av boligen som ble ervervet sist. Hvis det kan være forbundet med tap eller annen ulempe å måtte selge boligen som ikke er tenkt brukt som fremtidig bolig for medlemmene, kan boligbyggelaget dispensere fra denne regelen.


7. Forkjøpsrett og brukte boliger

7.1. Dersom en andel (bolig) i et borettslag skifter eier, kan forkjøpsberettigede medlemmer gjøre forkjøpsrett gjeldende i samsvar med borettslagets vedtekter.

7.2. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøre gjeldende når andelen overdras til andelseierens: 
- ektefelle
- andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- og nedstigende linje
- andelseierens eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme

stilling som livsarving
- andelseierens eller ektefellens søsken
- noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

7.3. Forkjøpsrett kan heller ikke gjøre gjeldende når andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapsloven § 3.

7.4. Når boligbyggelaget har fått skriftlig melding om at en andel har skiftet eier eller at en andel ønskes solgt, kunngjør boligbyggelaget andelen for de forkjøpsberettigede. 

7.5. Et medlem som ønsker å benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til boligbyggelaget innen meldefristen, som skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Medlemmer som melder sin interesse for å benytte forkjøpsretten etter at denne fristen er gått ut, kan ikke kreve å ta boligen på forkjøpsrett.

7.6. Boligbyggelaget gjør forkjøpsretten gjeldende på vegne av borettslaget innen de frister som følger av § 4-15 i lov om borettslag. 

7.7. Dersom det er flere forkjøpsberettigede, enten andre i borettslaget eller medlemmer i boligbyggelaget som ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten, vil rekkefølgen mellom disse avgjøres av reglene i borettslagets vedtekter samt reglene om ansiennitet fastsatt av boligbyggelaget.

7.8. Den som ønsker å bruke kjøpsrett må bli medlem innen utløpet av meldefristen.

7.9. Den budgiver som får sitt bud akseptert vil få ansiennitet beregnet fra den dag budet ble akseptert. Vedkommende for ikke å melde fra om at kjøpsrett ønskes benyttet. 

7.10. Boligbyggelaget kan i enkeltsaker fravike reglene om kjøpsrett for medlemmene når spesielle grunner tilsier det.

Vedtatt på Arendal Boligbyggelags generalforsamling i 2006.

 

Felles forkjøpsrett.

vedtatt som vedtektsendring på Arendal Boligbyggelags generalforsamling 02.06.2004, jfr. vedtekter § 2-5:

”Felles ansiennitet"

Andelseierne i de boligbyggelag som til enhver tid er med i ordningen med felles ansiennitet får i konkurranse med andelseiere i Arendal boligbyggelag ikke regnet ansiennitet lenger tilbake enn 01.01.2003. Andelseiere med ansiennitet i Arendal boligbyggelag fra før 01.01.2003 beholder sin ansiennitet i Arendal boligbyggelag og får rett til å benytte sin ansiennitet i de boligbyggelagene som er med i ordningen med felles ansiennitet regnet fra 01.01.2003. Andelseiere som melder seg inn etter 01.01.2003 får felles ansiennitet regnet fra innmeldingsdato.”