Norge er inne i det grønne skiftet. Vår region er sentral i dette og flere bedrifter er i ferd med å utvikle nye arbeidsplasser. I Arendal har Morrow Batteries satt spaden i jorda for en første pilotfabrikk. Siva – Industriutviklingsselskapet Norge er samarbeidspartner. Norges største batteriforskningssenter åpner i Grimstad i første halvdel av 2023. Utbyggingen frem til 2028 kan gi 2 500 nye arbeidsplasser på Eyde Material Park. I tillegg er det flere andre initiativ i regionen. I Åmli etableres nå tomt for en biozin-fabrikk til ca 10 mrd kr. Greenstat og North Ammonia er også etablert i Arendal for å delta i det grønne skiftet. 

Ifølge Menon Economics vil etablering av Morrow med ringvirkninger kunne føre til en befolkningsvekst i Arendalsregionen på cirka 6000 mennesker frem mot 2030. Dette tilsvarer behov for rundt 2600 nye boenheter i regionen i samme periode. I tillegg kommer befolkningsvekst som følge av annen utvikling og næringsvirksomhet. Arendal kommune har i sine planer doblet målet for antall nye boliger fra 250 til 500 boliger pr år. 

I høst ble Arendal Boligbyggelag invitert til Arendal kommune for å komme opp med tiltak for å løse det økende boligbehovet som følge av grønn industrivekst. I den forbindelse har både Arendal kommune og Arendal boligbyggelag besluttet å jobbe videre for å etablere et eget selskap som skal kunne tilby boliger for en voksende befolkning. Selskapet får navnet Sørlandsbolig as og er under etablering og vi jobber for å få inn flere aktører på eiersiden. 

Selskapet skal ikke bygge selv, men gå inn og kjøpe boliger i prosjekter, slik at prosjektene kommer i gang og boligene blir leid ut eller solgt videre til aktuelle personer.  

Erfaringer fra bl.a. Skellefteå i Sverige viser at behovet for boliger kan oppstå mye raskere enn man aner, når først beslutninger om industribygging er tatt og nye arbeidstagere kommer for å slå seg ned i distriktet. Boligpriser kommer til å stige og utleiemarkedet blir støvsugd og utleieprisene skyter i været. 

Dette vil utfordre oss i forhold til hva vi bygger, hvordan vi finansierer boligene, nye modeller for eierskap og hvor fort vi får bygd nye boliger. Derfor jobber Arendal Boligbyggelag nå videre sammen med kommunen opp mot bl.a. Morrow for å kartlegge behovet nærmere. 

For å lykkes med boligutviklingen fremover er det viktig at flere aktører samarbeider. Arendal Boligbyggelag har allerede et veldig godt samarbeid med utbyggerne i distriktet med å etablere og drifte nye boligselskaper. Og vi er interessert i ytterligere samarbeid, avslutter Selås. 

Artikkelen sto først på trykk i BoMagasinet n4, 2022