Vi gleder oss i disse dager over ny industrireising på Sørlandet, med Morrow i spissen. Flere tusen arbeidsplasser planlegges til en region som sårt trenger en utvikling på arbeidsmarkedet, bedre levekår og økt bosetting. Dette er vel enhver ordførers drøm, og Arendal får velfortjent skryt for den innsatsen som er lagt ned, og resultatene som materialiseres i disse dager vil påvirke Arendal, Østre Agder-regionen og hele Agder totalt sett.

En slik storstilt industrisatsing vil endre boligmarkedet, kanskje i så stor grad at utfordringene også blir flere. Økt sysselsetting i industrien og tilflytting kommer samtidig med andre trender som eldrebølge, flyktningbølge og økt etterspørsel etter fritidsboliger på Sørlandet. Og ikke nok med det. Vi er også i en turbulent tid i byggebransjen som følge av sterk prisstigning og leveringsutfordringer på viktige varer, og vi kan oppleve mangel på arbeidskraft og kapasitet i byggenæringen.

Spørsmålet er da om det blir en sunn balanse i boligmarkedet fremover eller ubalanser og Klondyke-tilstander.

Fra batteribyer i Sverige ryktes det at boligmangel har ført til helt ville tilstander i boligmarkedet, bl.a. med svimlende leiepriser. Dette som følge av manglende boligbygging og tilgang på utleieboliger. Gode boliger er også viktig for at nye arbeidstakere vil velge å bosette seg i våre kommuner, i stedet for omfattende pendling, som ikke er ønskelig på sikt.

Hva kan vi gjøre i vår region for å unngå dette?

I et boligmarked vil det bli balanse på sikt, men når etterspørselen øker så raskt som prognosene tilsier, vil det kunne oppstå et stort etterslep på tilbudssiden, boligmangel og sterk prisvekst.

For å redusere ubalansen i boligmarkedet blir det helt nødvendig at det offentlige må ta tak. Arendal Boligbyggelag har, i samarbeid med Arendal kommune og NBBL, påpekt overfor regjeringen at boligetablering er en nødvendig forutsetning for å lykkes med industrireisingen.

Vi mener at tilrettelagt boligbygging må defineres som en egen satsing i regjeringens industripolitikk og at det må åpnes for piloter og utprøvinger for å øke boligtilbudet. Husbanken kan gis en sentral rolle og større fleksibilitet for å sikre utleieboliger, teste nye boligkjøpsmodeller og rask utvikling av attraktive boligområder. I tillegg må det legges til rette for enklere lover og regler, større forutsigbarhet for prosjekter, samt sikre god kompetanse og kapasitet i kommunal saksbehandling. Våre forslag følges opp i møter med representanter for regjeringen.

Hvis regjeringen ikke lykkes med å løse boligutfordringene, så er ikke dette bare en fare for industrisatsingen. Det vil også resultere i problemer for førstegangsetablerere, for eldrebølgen, flyktningbølgen og for boliger for vanskeligstilte i vår region.

Vi har fra andre deler av landet sett at et samarbeid mellom det offentlige og private har resultert i gode løsninger. Boligbyggelagene i flere «batteribyer» samarbeider nå om å løse utfordringene. Også vi i Arendal Boligbyggelag ønsker å finne gode modeller sammen med kommunene og andre utbyggere for å løse utfordringene lokalt.

Vi går spennende tider i møte!

Per Selås, Daglig leder, Arendal Boligbyggelag 

 

Leserinnlegg i Agderposten, publisert på nett 3.5.22
Blir det Klondyke i boligmarkedet på Sørlandet? (agderposten.no)