Vår region står foran spennende tider med industrivekst og økt boligbygging de nærmeste årene. Men akkurat nå opplever vi alle høye energipriser, høyere renter og økte bokostnader som en utfordring. Arendal Boligbyggelag tar nå aktive grep for å kunne fremskaffe enda flere miljøvennlige, økonomiske og gode boliger og bomiljø i tiden fremover.

Vi ønsker å ta aktivt del i denne spennende utviklingen, sier daglig leder, Per Selås, i Arendal Boligbyggelag, som i dag bygger og forvalter boliger på Agder fra Risør til Mandal.

– Vi er svært opptatt av å leve opp til det samfunnsansvaret vi har, ved å sikre folk tilgang til gode boliger, fortsetter han. Da er det viktig for oss å være forberedt på den utviklingen som kommer og som vil kunne endre vår region radikalt.

Styrket bemanning

- Derfor har vi nylig styrket bemanningen med 3 nye stillinger med økonomisk, juridisk og byggeteknisk kompetanse for å rigge oss, sier Selås. Dette kommer i tillegg til en svært erfaren og kompetent stab av medarbeidere vi allerede har. Da teller vi 17 ansatte som alle brenner for å skape gode boligopplevelser for våre medlemmer!

-  Jeg er veldig stolt over at vi har en så dedikert stab med svært god kompetanse på boligforvaltning og boligutvikling. Og med vår kompetanse skal vi bidra til å skape gode boligopplevelser, sier Selås!

Fra nyttår vil vi dessuten lansere en ny og bedre juridisk rådgivningstjeneste, med egen jurist, slik at saker som oppstår i boligselskapene løses før de blir konflikter. Dette mener jeg vil bli et viktig supplement i våre tjenester for boligselskapene!

Vi er opptatt av å bygge nye boliger, utvikle eksisterende boliger og skape gode bomiljøer, sier Selås.

Bærekraftig utvikling

– For oss er det viktig å skape trygge, gode boliger for medlemmer i ulike livsfaser, alt fra førstegangsetablerer til eldre. Gode bomiljøer er viktig for å fremme folkehelse og livskvalitet for den enkelte.

Framtidens boliger vil også være bærekraftige boliger, og for oss er det viktig å bidra til klimavennlige og energieffektive boliger, både ved nybygg, ved rehabilitering og i driftsfase, påpeker Selås. – Bærekraft er blitt en viktig og selvfølgelig del av vår virksomhet, både i økonomisk, sosial og miljømessig forstand, noe vi bl.a. har vektlagt i de debattene vi har arrangert sammen med NBBL under Arendalsuka.

- Hver og en av oss kjenner energikostnadene på lommeboka i disse tider - Jeg mener det er et stort potensiale i å utvikle eksisterende boliger, slik at de ivaretar framtidens krav til energi, økonomi, miljø og godt bomiljø. Energibruken i boligene er betydelig og nye løsninger med solfangere på tak, varmevekslere, nye energikilder og passive løsninger vil bli sentralt fremover. Gjennom vår tekniske avdeling kan vi bistå med å løfte fram gode energivennlige boliger.

Sørlandsbolig – grønn industrivekst

De nærmeste årene vil boligmarkedet i regionen bli preget av den positive utviklingen som skjer i flere næringer i regionen, mener Selås.

Vi er engasjert i denne utviklingen og i høst har vi sammen med Arendal kommune kommet opp med tiltak for å løse boligbehovene. Resultatet er forslag om å danne selskapet, Sørlandsbolig as, hvor kommunen, sammen med boligbyggelaget og andre private aktører skal bidra til å fremskaffe flere boliger.

Det spennende i denne utviklingen er at behovet kan oppstå mye raskere enn vi aner, når nye arbeidstagere vil slå seg ned i distriktet. Dette vil utfordre oss i forhold til hva vi bygger, hvordan vi finansierer boligene og nye modeller for eierskap.

– Henger boligbyggingen etter, vil det virke negativt på utviklingen fremover. Derfor er økt boligbygging viktig for arbeidskraft til industrien, men også for førstegangskjøpere og grupper av vanskeligstilte. Hvis vi ikke har nok boliger til de som ønsker å flytte hit og jobbe i industri, så kan det bli et uheldig prispress og «klondyke» på boligmarkedet i området, spår Selås.

- Vi tror det vil bli økt etterspørsel etter utleieboliger og ulike typer deleie og eie-til-leie-modeller. Her ønsker vi å bidra til å finne gode modeller som passer vår region, sier Selås.

Bygger fellesskap.

Vi ønsker, som en viktig boligaktør, å være et byggende boligbyggelag.  Vi har flere prosjekter under bygging og vi har et svært godt samarbeid med flere utbyggere og entreprenører.

På Moy i Grimstad bygger vi 32 leiligheter i to blokker i samarbeid med OBOS Block Watne, hvor vi legger stor vekt på fellesfunksjoner, som festsal, hybel, hobbyrom og trimrom. Til og med eget gartneri! Vi mener mennesker som flytter i leilighet også har behov for aktiviteter og sosiale arenaer. Ensomhet kan som kjent være et problem for mange, og vi mener gode fellesfunksjoner er viktig for å skape gode boliger. Vi etablerer leilighetene i borettslag og har tro på at god finansiering med lang avdragsfrihet og god drift vil være attraktivt for kjøperne. Første byggetrinn ferdigstilles til nyttår og andre trinn legges snart ut for salg.

Mens vi tidligere har hatt mest fokus på tradisjonell blokkbebyggelse, bygger vi nå også tett, lav bebyggelse. På Nedenes og på Tromøy bygger vi prisgunstige leiligheter og eneboliger. Vi ser at det er god etterspørsel etter tett, lav bebyggelse, og at prisbildet der blir gunstigere enn typisk blokkbebyggelse.

Samarbeid

For å lykkes med boligutviklingen fremover er det viktig at flere aktører samarbeider. Vi har allerede et veldig godt samarbeid med utbyggerne i distriktet med å etablere og drifte nye boligselskaper. Og vi er interessert i ytterligere samarbeid.

- Jeg opplever at alle er veldig fornøyde med å få profesjonell hjelp når nye boligselskaper skal over i driftsfasen. Dette gjelder for utbyggerne, men også for nye boligeiere som setter pris på en profesjonell aktør som oss, forteller Selås.

Takk til tillitsvalgte

I vår organisasjon jobber vi opp mot ca 750 tillitsvalgte i 250 ulike boligselskapene med ca 4500 leiligheter.

- Jeg ser at den jobben de tillitsvalgte i boligselskapene gjør er helt uvurderlig, og jeg er veldig takknemlig for den innsatsen som legges ned fra hver enkelt. Vår oppgave er å skape trygghet i styrevervene. Vi har et godt samarbeid med de tillitsvalgte og mener at dette er mye av suksessen til å oppnå den gode boligopplevelsen!

Vi jobber vi på bred front og samarbeider om opplæring, rådgivning, økonomi, trygghetsskapende tiltak, HMS, forsikring, vedlikehold, energitiltak osv. Vi har gode verktøy, bred kompetanse og et bredt spekter av tjenester. Slik skaper vi trygghet for beboere. Hos oss skal alle kunne sove godt om natta, sier Selås.

Medlemmer

Arendal Boligbyggelag er medlemseid av 7500 medlemmer. Dette gjør oss ganske unike! Vi er boligbyggelaget nær deg og det skal lønne seg å være medlem. Det sørger vi for gjennom å tilby medlemsfordeler, forkjøpsrett til boliger og våre tjenester som bidrar til de gode boligopplevelsene. Boligbyggelaget fylte 60 år i fjor og har fortsatt en viktig oppgave, ikke minst når vår region utfordres på boligsiden av ny grønn industri og befolkningsvekst.

Vi går spennende tider i møte!

Denne saken ble først publisert i BoMagasinet nr 4, 2022 
Les hele BoMagasinet HER