Borettslag, sameier og andre boligselskap er inkludert

Det arbeides for at alle husholdninger skal få samme strømkompensasjon, men fellesmålt strøm i boligselskap har ikke mottatt støtte til nå. Regjering og Storting må først ta de formelle beslutningene før nettselskapene kan gi kompensasjon. Det innebærer at mange har fått full regning for desember, uten kompensasjon. Kompensasjonen vil imidlertid komme etterskuddsvis, men det vil ta tid.

Komplisert med mange strømmålere

De fleste som bor i borettslag og sameier har egne strømmålere til leiligheten. De som er registrert som husholdningskunde skal ha fått støtte for forbruk under egen måler.

I tillegg har boligselskapet egne målere for strøm til fellesareal og fellesanlegg. Denne strømmen faktureres boligselskapet først, og fordeles på den enkelte husholdning gjennom felleskostnadene. I tillegg kan boligeiere og boligselskapet ha strømforbruk til lading av elbil, belysning, energisentral o.l., som kan ligge under andre målere og andre registrerte selskap.

Hvorfor tar det tid?

Fellesmåler i boligselskap er ofte registrert som «næringskunde». For å kunne gi kompensasjon må nettselskapene identifisere at strømmen går til husholdningsforbruk, og ikke næring. Myndighetene trenger noe tid på å få på plass en forskrift som regulerer dette, og nettselskapene bruker tid på praktiske ordninger med avregning og fakturering.

NBBL har vært i møter, både med departement og NVE som har ansvar for forskriftene. NVE har sagt at forskrift om kompensasjon for fellesmålere tidligst vil være på plass i slutten av januar. Kompensasjon vil da gjelde for hele perioden desember 2021 til mars 2022 når den først kommer.

Fjernvarme gis samme støtte som strøm

Den foreslåtte ordningen vil også medføre at prisen for fjernvarme reduseres for fjernvarmekunder med tilknytningsplikt. Hør med fjernvarmeselskapet hvis du har spørsmål.

Les også: Husholdningsstrøm fra fellesmålere får støtte

NBBL jobber for borettslag og sameier

NBBL oppnådde rett før jul at regjeringen lovet å finne løsninger som sikrer likebehandling. Vi bistår myndighetene (Olje- og energidepartementet og NVE) i utformingen av de praktiske løsningene.

Regjeringen vil informere når ordningen er endelig utformet. Olje- og energidepartementet sier loven legger til rette for å inkludere fellesmålt husholdningsforbruk i kompensasjonsordningen så raskt som mulig, men at det først kan skje når det er funnet gode praktiske løsninger på hvordan fellesmålt husholdningsforbruk kan skilles ut fra næringsvirksomhet. Arbeidet pågår nå i starten av januar, og vi presser på for at løsninger kommer på plass raskest mulig.

Spørsmål må rettes til NVE og nettselskapene som skal forvalte ordningen. NVE har opprettet egen nettside med spørsmål og svar.

Bakgrunn: 

Mange av landets husholdninger rammes hardt av rekordhøye strømpriser denne vinteren. Regjeringen har lagt fram det de kaller «sikringsordninger» med strømstøtte til husholdningene. Det er skjedd i to runder til nå. En pakke med 55 % kompensasjon for priser over 70 øre ble introdusert 12. desember 2021. Den gjelder for månedene desember-mars. En ny pakke kom 8. januar 2022, hvor kompensasjon ble økt til 80 %. Den erstatter den første pakken for månedene januar-mars. Den siste pakken hastebehandles i Stortinget nå.

Utdrag av relevante spørsmål fra NVEs nettside

Gjelder støtten per målepunkt?
Ja, støtten gjelder per målepunkt som forsyner husholdninger. Målepunkt knyttet til fritidsboliger og næringsvirksomhet er ikke omfattet av støtteordningen.

Jeg er fjernvarmekunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen?
Den foreslåtte ordningen vil også medføre at prisen for fjernvarme reduseres for de fjernvarmekundene med tilknytningsplikt.

Jeg bor i et borettslag som har en fellesmåler som registrerer forbruk. Vil jeg få kompensasjon?
Fellesmålt forbruk i boligselskap som ikke er registrert som husholdningsforbruk, er ikke inkludert i ordningen fra start.

Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift regulere hvordan fellesmålt husholdningsforbruk skal inkluderes i ordningen.

Blir garasjeanlegg som står registrert på sameiet, men som betales av privatpersoner, dekket av ordningen?
Fellesmålt forbruk i boligselskap som ikke er registrert som husholdningsforbruk, er ikke inkludert i ordningen fra start.

Det er imidlertid intensjonen at dette forbruket også skal motta støtte. Olje- og energidepartementet vil i egen forskrift regulere hvordan fellesmålt husholdningsforbruk skal inkluderes i ordningen.

Kommer det krav til hvordan nettselskapene skal informere sine kunder?
Det vil ikke bli regulert hvordan nettselskapene skal gjøre dette. Vi anbefaler likevel at nettselskapene på sine nettsider gir god informasjon om støtteordningen. Dette gjelder spesielt hvordan kundene kan henvende seg hvis de mener at de ikke har fått støtte de har krav på.

Denne saken ble først publisert hos NBBL  onsdag 12. januar 2022