Olje- og energidepartementet fastsatte fredag 21. januar en forskrift som inkluderer borettslag og sameier i strømstøtteordningen. Strømstøtte for desember og januar vil for de fleste bli utbetalt i februar.

Den nye forskriften omfatter nå fellesmålt strømforbruk for husholdninger i eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper og ikke-seksjonerte boligsameier.

Støtten utbetales automatisk

I følge nettsak fra NVE 25. januar vil støtten utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling.

NVE forklarer i denne saken at støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Nettselskapene har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet. Derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket.

Forskriften sørger i praksis for at felles forbruk i borettslag og sameier får samme støtte som private husholdninger: Staten dekker 80 prosent av det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime.

Støtten skal kun gis til husholdningsforbruk, og ikke til andre formål som for eksempel næringsvirksomhet. For å ivareta dette, er det tatt inn noen spesialregler:

  • Det blir ikke gitt støtte for fellesmålt forbruk som i sum overstiger 5 000 kWt per måned per boenhet. Boligselskapet må rapportere overskridelse til nettselskapet.
  • Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem skal også rapportere til nettselskapet hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal brukes av andre enn boligselskapets husholdninger.
  • Nettselskapet skal justere stønadsbeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Strømstøtten gjelder strømforbruk fra desember 2021 til og med mars 2022. De fleste vil få utbetalt støtte for desember og januar neste måned.

NB! Da strømstøtten ble lansert, var beløpet staten skulle dekke satt til 55 prosent av det som oversteg en spotpris på 70 øre per kilowattime. Dette er siden oppjustert til 80 prosent, men i desember måned blir kun 55 prosent dekket.

Hvem skal styrene kontakte?

  • Har ditt boligselskap fått for mye støtte? Nettselskapene jobber nå med hvordan dette kan meldes inn. Gå til nettselskapet sine nettsider for oppdatert informasjon.
  • Har ditt boligselskap ikke mottatt støtte skal du ta kontakt med ditt nettselskap.
  • Hvis det ikke er enighet med nettselskap om støtten, kan du klage til RME. Send e-post til rme@nve.no
  • Du kan også kontakt oss i Arendal Boligbyggelag! 

NBBL arbeider videre med forbedringer

Fortsatt er det mangler ved forskriften som har betydning for boligselskaper med fellesfunksjoner.

Mange boligselskaper bruker og eier garasjeanlegg og andre felles tjenestefunksjoner og tekniske anlegg på andre eiendommer sammen med andre boligselskaper. Det er hensiktsmessig å få mest mulig effekt ut av dyre tekniske anlegg, og å dele på kostnadene knyttet til dette. I disse tilfellene er imidlertid ofte disse driftsselskapene eiere av målepunktet og fordeler kostnadene på sine eiere og brukere som vil være boligselskapene og de enkelte husholdningene.

NBBL arbeider for at strømstøtten skal gi samme fordeler uavhengig av om du bor i enebolig eller i en leilighet i et boligselskap. Vi arbeider derfor fortsatt for at denne typen selskapers strømforbruk også skal omfattes av strømstøtteordningen.

NVE har til enhver tid oppdaterte spørsmål og svar om ordningen. Les mer her.

Kilde: NBBL 25.01.2022 Nå får borettslag og sameier strømstøtte | Norske Boligbyggelag (nbbl.no) 

Kilde: Bate - Nå kommer strømstøtten til borettslag og sameier (bate.no)